[1]
Syukur, M. 2019. Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life. Society. 7, 2 (Dec. 2019), 71-82. DOI:https://doi.org/10.33019/society.v7i2.112.