[1]
Hendrik, M. and Martahayu, V. 2018. Pemahaman dan Partisipasi Guru Sekolah Dasar Dalam Menulis Karya Ilmiah. Society. 6, 1 (Dec. 2018), 30-41. DOI:https://doi.org/10.33019/society.v6i1.61.