Syukur, M. (2019). Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life. Society, 7(2), 71-82. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.112