Hendrik, M., & Martahayu, V. (2018). Pemahaman dan Partisipasi Guru Sekolah Dasar Dalam Menulis Karya Ilmiah. Society, 6(1), 30-41. https://doi.org/10.33019/society.v6i1.61