RANTO, R. Mengeksplorasi Kearifan Lokal: Bertindak Lokal, Berpikir Global. Society, v. 5, n. 2, p. 100-104, 1 dez. 2017.