Syukur, Muhammad. 2019. “Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life”. Society 7 (2), 71-82. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.112.