Syukur, M. (2019) “Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life”, Society, 7(2), pp. 71-82. doi: 10.33019/society.v7i2.112.