Ranto, R. (2017) “Mengeksplorasi Kearifan Lokal: Bertindak Lokal, Berpikir Global”, Society, 5(2), pp. 100-104. doi: 10.33019/society.v5i2.57.