Hendrik, M. and Martahayu, V. (2018) “Pemahaman dan Partisipasi Guru Sekolah Dasar Dalam Menulis Karya Ilmiah”, Society, 6(1), pp. 30-41. doi: 10.33019/society.v6i1.61.