Syukur, M. “Hegemonic Practices of Upperclassmen to Freshmen Within College Life”. Society, Vol. 7, no. 2, Dec. 2019, pp. 71-82, doi:10.33019/society.v7i2.112.