Ranto, R. “Mengeksplorasi Kearifan Lokal: Bertindak Lokal, Berpikir Global”. Society, Vol. 5, no. 2, Dec. 2017, pp. 100-4, doi:10.33019/society.v5i2.57.